| dr Paweł Madejski


Ur. 1976 w Zwoleniu. 1995-2000 dzienne studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na kierunku historia. Magisterium pod tytułem Kancelaria i archiwum cesarskie od początku rządów Augusta do końca rządów Trajana 27 r. p. n. e. - 117 r. n. e. w Zakładzie Historii Starożytnej pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego. Następnie od 2000 słuchacz studium doktoranckiego w Instytucie Historii UMCS, najpierw na seminarium prof. dr hab. L. Morawieckiego, a po Jego śmierci w 2004 roku - na seminarium prof. dr hab. Leszka Mrozewicza (UAM). Doktorat Pax w religii i ideologii wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (31 r. p. n. e. - 180 r. n. e.) obroniony w 2005 roku. Od grudnia 2005 roku zatrudniony na etacie adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej IH UMCS. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS Exploratio

Zainteresowania badawcze: religia rzymska i grecka, ideologia w cesarstwie rzymskim, numizmatyka antyczna, epigrafika antyczna, nowożytna i najnowsza. Obecnie badany problem - zemsta w społecznościach starożytnych Greków i Rzymian oraz historia emocji w świecie antycznym. W realizacji (wraz z Pawłem Sabatem i mgr Anną Lewartowicz) jest także internetowa baza bibliograficzna polskich prac poświęconych starożytności i tradycji antycznej www.eridanos.umcs.lublin.pl.


Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Lublinie) oraz Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Oddział w Lublinie).

Żonaty; żona Katarzyna jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w naukach pomocniczych historii oraz edytorstwie źródeł historycznych.


Publikacje: