| dr Stanisław DucinŻyciorys naukowy:

W roku 1985 podjąłem studia w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Ukończyłem je pięć lat później pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Łoposzki nt.: „Strategia i taktyka walk morskich w okresie wojen persko – greckich”. W roku 1990 zostałem zatrudniony w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS gdzie pracuję do chwili obecnej.
W początkach swej pracy zawodowej moje zainteresowania badawcze skupiały się wokół problematyki historii wojen morskich w starożytności oraz dziejów antycznego szkutnictwa. Efektem badań nad marynistyką starożytną były liczne artykuły naukowe dotyczące kwestii antycznego szkutnictwa i nawigacji oraz opublikowana jeszcze przed doktoratem monografia „Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie” (Lublin 1997, ss.256). Druga sfera mojego zakresu badawczego (antyczne szkutnictwo) znalazła swe odbicie w przygotowanej rozprawie doktorskiej „Konstrukcja rzymskich okrętów wojennych III – I wiek p.n.e.” i obronionej w roku 1998 pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego. Poddano w niej dogłębnej analizie źródła pisane, epigraficzne, ikonograficzne a zwłaszcza archeologiczne oraz dokonano ich weryfikacji pod kątem technologii szkutniczej celem odtworzenia konstrukcji, wyglądu, typologii i technik szkutniczych w starożytnym Rzymie doby Republiki.
W toku dalszej pracy zawodowej wcześniej zakreślona sfera moich zainteresowań została poszerzona o nowe obszary badawcze: organizacja i logistyka armii antycznych, uzbrojenie i wyposażenie armii rzymskiej w okresie schyłku Republiki i wczesnego Cesarstwa, starożytne bitwy i wodzowie oraz archeologia eksperymentalna. Nowe dziedziny badan znalazły swe odbicie w publikacjach zarówno krajowych jak i zagranicznych, z przewagą w zakresie problematyki uzbrojenia i wyposażenia rzymskiej armii oraz szeroko rozumianej archeologii eksperymentalnej.  Równolegle z zagadnieniami dotyczącymi rzymskiego systemu militarnego nadal prowadziłem prace badawcze z zakresu rzymskiej marynistyki i szkutnictwa, rozwijając wcześniej rozpoczęte problemy oraz inicjując nową problematykę w sferze swoich zainteresowań – morskie uwarunkowania rozwoju Rzymu w dobie Republiki. Plonem tych badań jest przygotowana monografia „Roma maritima. Polityka morska Rzymu do I wojny punickiej”, ss. 324 przewidziana jako rozprawa habilitacyjna.
Od roku 2001 zostały przeze mnie podjęte prace na płaszczyźnie nowej dziedziny jaką jest archeologia eksperymentalna, którą to sferę zainteresowań kontynuuję do chwili obecnej. W jej ramach powołałem do życia w 2001 r. Koło Naukowe Historii Wojskowości UMCS , realizujące nowatorskie metody badawcze oparte na eksperymencie naukowym oraz zajmujące się propagowaniem historii starożytnej i historii rzymskiej wojskowości w szczególności.

 

 


Godziny konsultacji  w semestrze letnim 2012/2013:

Nowy Humanik, III piętro, pokój 305

wtorek: 10 - 12

czwartek: 10- 12

e-mail: stducin@poczta.onet.pl
Najważniejsze publikacje:

 1. Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 1997, ss.256.
 2. Rammsporne Römischer Kriegsschiffe im 3.-1. Jh. V.u.Z., „Pomoerium", 2, 1996, s.19-26 (wyd. w roku 1997).
 3. Nadbrzeżne miejsca kultu i ich rola w starożytnej żegludze greckiej, „Meander", 11-12, 1996, s.587-605 (wyd. w roku 1998).
 4. Mare clausum w rzymskiej żegludze, „Acta Societatis Philologiae Polonorum", W, 2000, s.123-132.
 5. Żegluga grecka, [w:] Wielka Historia Świata 600-330, pod red. M. Szulca, Kraków 2000, s.79-82.
 6. Mitrydates VI Eupator a rozwój piractwa w I połowie I wieku p.n.e. w świetle rzymskiej literatury [w:] Crimina et mores, pod red. M. Kuryłowicza, Lublin 2001, s.123-145.
 7. Zagadka tessarakontery Ptolemeusza IV. Czterdzieści rzędów wioseł czy wioślarzy?, „Annales UMCS", Sectio F, vol. L, 1995, s.45-66 (wyd. w roku 1997).
 8. Ewolucja konstrukcji poszycia statków i okrętów rzymskich na przestrzeni III wieku p.n.e. i IV wieku n.e., „Res Historica", 1998, z.5, s.67-86.
 9. Kwinkwerema rzymska okresu republik  (Zagadnienia konstrukcyjne), [w:] Pod znakami Aresa i Marsa. Materiały z konferencji naukowej „ Wojna i wojskowość w starożytności”, Kraków, 24-26 września 1993, pod red. E.Dąbrowy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", 1995, MCLXVI, Prace Historyczne, z. 117, s.53-67.
 10. Sztuka nawigacji w Rzymie w okresie republiki, [w:] Morze w kulturach starożytnej Grecji i Rzymu, pod red. J. Rostropowicz, Opole 1995, s.221-235.
 11. Kształtowanie się rzymskiej świadomości morskiej w świetle wybranej literatury okresu republiki i pryncypatu, [w:] Wokół antropologii, filozofii i historii, pod red. M.Haponiuka, M.Rajewskiego, Lublin 1999, s. 187-199.
 12. Stosowanie kary śmierci w armii rzymskiej w okresie wojen punickich, [w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, pod red. H.Kowalskiego, M.Kuryłowicza, Lublin 1996, s.153-165.