| dr hab. Ireneusz Łuć


Urodzony w dniu 6 czerwca 1971 roku w Chełmie. W 1986 roku ukończył Szkołę Podstawową im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rudzie Hucie. W 1990 roku zdał egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Absolwent studiów historycznych, które ukończył na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w 1995 roku. W latach 1995 – 2000 uczestnik studiów doktoranckich w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii UMCS. W roku 2001 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: „In pace et bello. Gwardia pretoriańska w latach 27 p .n .e. – 96 n. e.”, którą napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego.

Konsultacje:
Nowa Humanistyka p. 305
poniedziałek: 9 - 11
środa: 9 - 11

Publikacje:
Książki:
Oddziały pretorianów w starożytnym Rzymie. Rekrutacja, struktura, organizacja, Lublin 2004, s. 240, (Wydawnictwo UMCS) (recenzja [w:] EOS, XCI/zeszyt 2, 2004, s. 388 - 390). 
Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie, Poznań 2010, s. 212, (Wydawnictwo Poznańskie).
Pseudo-Hyginus, O wytyczaniu obozów wojskowych. Przekład, wstęp i komentarz I. Łuć i K. Królczyk, Poznań 2010, s. 64, Zeszyt XVIII, (Fontes Historiae Antiquae - Wydawnictwo Naukowe UAM).
Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego Cesarstwa, Kraków 2010, s. 452, (Wydawnictwo Avalon).

Artykuły:
Pretorianie na monetach cesarza Klaudiusza, "Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne", VI, 1997, s. 21-25.
Geneza gwardii pretoriańskiej, Res Historica, zesz. 5, 1998, s. 153-164.
Pretorianie, ich zadania i miejsce w ramach rzymskiego systemu wojskowego [w:] Grupy społeczne ich organizacja i funkcja w świecie starożytnym, pod red. E Dąbrowy, Kraków 2000 (Electrum, 4), s. 37-47.
Armia rzymska [w:] Wielkiej Historii Świata 44 p.n.e. - 285, pod red. M. Szulca, Kraków 2001, t. V, s. 167-182 (Wyd. PINNEX).
Udział gwardii pretoriańskiej w zamachach stanu w 69 i 193 r. n.e. [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, pod red. A. Sołtysiaka, J. Olko, Warszawa 2004, s.133 – 147 (OBTA).
Boni et mali milites. Relacji między żołnierzami wojsk rzymskich na przykładzie gwardii pretoriańskiej [w:] Contra Leges et Bonos Mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza, Lublin 2005, s. 229 – 241.
CONCORDIA PRAETORIANORVM i FIDES PRAETORIANORVM na denarach z roku 69 n.e., "Przegląd Historyczny", Tom XCVI, 2005, zesz. 3, s. 403-419.
Wierzenia żołnierzy rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa na przykładzie formacji pretoriańskiej [w:] Portolana, Studia Mediterranea, Vol. 2, Religie świata śródziemnomorskiego, pod red. D. Quirini - Popławskiej, Kraków 2006, s. 55-66.
Origo et migratio, przemieszczanie się żołnierzy w obrębie Imperium Romanum na przykładzie formacji stacjonujących w Rzymie [w:] Portolana, Studia Mediterranea, Vol. 3, Mare apertum. Przepływ idei, ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, pod red. D. Quirini - Popławskiej, Kraków 2007, s. 51-67.
Praetorians from Pisaurum and Fanum Fortunae in Northern Umbria [w:] EOS, XCIV /fasc. 1, 2007, s. 101-122.
Prozopografia w badaniach nad karierami żołnierzy wojsk rzymskich [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom 1, pod red. A. Góraka, I. Łucia, D. Magiery, Lublin - Siedlce 2008, s. 13-27. Disciplina militaris - charakter relacji między rzymskim dowódcą a żołnierzami [w:] Romanitas & Christianitas Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, pod red. A. Dębińskiego, S. Jóźwiaka, Lublin 2008 (Wydawnictwo KUL), s. 83-93.
Hadrian's Military Coins. The Types COHORTES PRAETORIAE, EXERCITVS and DISCIPLINA AVGVSTI [w:] Hortus Historiae. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, pod red. E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010, (Historia Iagellonica), s. 367-384.
The Praefecti Praetorio of Julio - Claudian Dynasty [w:] Res Historica, Terra, mare et homines II, Studies in Memory of Professor Łoposzko, t. 29, 2010, s. 94-108.
Celeres [w:] Anodos - Supplementum 5. Rüstung und Waffen in der Antike. Trnava 2011, s. 19-34.
The Military Coins of Caligula and Claudius. The Types ADLOCVT. COH., IMPER. RECEPT. and PRAETOR. RECEPT. [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata ediderunt S. Ruciński, C. Balbuza, Ch. Królczyk, Poznań 2011, s. 231-238.

Recenzje:
Pat Southern, The Roman Army: a Social and Institutional History, Santa Barbara-Denver-Oxford 2006 [w:] Res Historica, Terra, mare et homines II, Studies in Memory of Professor Łoposzko, t. 29, 2010, s. 232-234. 

Prace oddane do druku:
Rekruci jako towarzysze broni w rzymskich formacjach wojskowych (artykuł).