| dr Henryk Kowalski


Henryk Kowalski


Kowalski Henryk, Bolesław

2.     dr, adiunkt, Instytut Historii UMCS, Zakład Historii Starożytnej

3.     mgr historii, UMCS - 1974; dr nauk humanistycznych, UMCS – 1982

4. Zainteresowania naukowe:

historia społeczna, polityczna i religia w Rzymie w okresie późnej republiki i wczesnego cesarstwa

 

5. Członek Senatu UMCS (1996-1999; 1999-2002), członek Rady Wydziału

    (1993-2002)

 

6. Prezes ZNP przy UMCS.

 

7. Członek Komisji Historii Starożytnej PTH ( w l. 1998-2000 sekretarz     Komisji, od 2011 r. wiceprzewodniczący Komisji); Sekretarz Wydziału I: Nauki Humanistyczne LTN (od 2000 r.), członek Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

 

8. Odznaczenia: 1984- Brązowy Krzyż Zasługi; 2002- Srebrny Krzyż Zasługi, 2012- Złoty Krzyż Zasługi, 2002 – Medal Komisji Edukacji

Konsultacje:

konsultacje (semestr zimowy 2013/2014

Konsultacje p.306 (Nowy Humanik)

czwartek godz. 9.30-10.30

piątek godz. 9.30-10.30

 

Najważniejsze publikacje:

I.       Redakcje książek

1. Redakcja tomu: Terra,  mare et  homines. Volumen  in  memoriam Thaddei Łoposzko, "Annales UMCS", Sectio F, vol. 49, 1994. ( druk 1996 r., współredaktor W.Śladkowski).

2. Redakcja książki: Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996. (współredaktor M.Kuryłowicz).

3. Redakcja książki: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i  Rzymie, Lublin 2005 (współredaktor M.Kuryłowicz).

4. Redakcja książki: Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007 (współredakcja A. Dębiński, M. Kuryłowicz)

5. Redakcja książki: Terra,  mare et  homines II: Studies in Memory of Professor Tadeusz Łoposzko,( Res Historica, XXIX),  Lublin 2010. (współredakcja P. Madejski)

II.    Skrypty

1.Historia starożytna. Przewodnik metodyczny dla studentów studiów zaocznych (współautor T.Łoposzko), Lublin 1983, 50 s.

2. Historia starożytna. Przewodnik metodyczny dla studentów historii (współautor T.Łoposzko), Lublin 1992, 82 s.

III. Artykuły

1. Praca i jej rola w świetle literatury rzymskiej schyłku republiki, w: Pamiętnik XII  Powszechnego  Zjazdu   Historyków Polskich, cz.2, Katowice 1979, s.27-33.

2. Die Schriften von M.Tullius Cicero als Quelle zur Geschichte der  Sklavenaufstande  in  Rom   im   II-I   Jahrhundert   v.u.Z., "Antiquitas", T.10, 1983, s.87-94.

3. Przemoc jako metoda walki wyborczej w Rzymie w okresie schyłku republiki (78-50 p.n.e.), "Annales  UMCS",  Sectio  F,  vol.38/39, 1983/1984, s.75-92.

4. Catilina und Clodius. Analogien  und  Differenzen, (współautor T.Łoposzko ),"Klio" (RFN), T.72, 1990, s.199-210.

5. Publiusz Klodiusz a religia rzymska w I  wieku  p.n.e.,  "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Historia XXVII, 1992, s.67-75.

6. Rola polityczna kapłanów w Rzymie w okresie schyłku republiki, w: 2500-lecie powstania Republiki Rzymskiej, pod  red.  A.Kunisza, Katowice 1995, s.31-51.

7. Kryzys  zgromadzeń  ludowych  w  Rzymie  w  okresie   schyłku republiki ?, w: Kryzysy państwa rzymskiego: Republika i Cesarstwo, pod red. T.Kotuli i A.Ładomirskiego,  "Antiquitas",  t.21,  1995, s.5-18.

8. Auspicja w  myśli  filozoficznej  i  działalności  politycznej Marka Tulliusza Cycerona, w: Terra, mare et  homines.  Volumen  in memoriam Thaddei Łoposzko, "Annales UMCS", Sectio F, vol.49, 1994, s.81-95 (druk 1996).

9. Prawne i  filozoficzne  aspekty  kary  śmierci  w   procesie Katylinarczyków, w: Kara śmierci w  starożytnym  Rzymie,  pod.red. H.Kowalskiego  i  M.Kuryłowicza,  Lublin  1996, s.41-57.

10. Cicero, Augur  und  Politiker. Die  Theorie  und  Praxis  der  Auspizien in  Ciceros  Tätigkeit,  "Acta  classica  Univ.  Scient. Debrec. ", XXXI, 1995, s.125-139 (druk 1996). = Cicero,  Augur  és politikus.  Az   auspiciumok   elmélete   és   gyakorlata   Cicero tevékenységében, w:  Cicero  öröksége  (  Hereditas  ciceroniana. Studia  memoriae  Ciceronis  MMC  annis  ante   nati   dedicata.), red. L.Havas, Debrecen 1995, s.17-30 (w j.węgierskim).

11. Kapłani  i  kolegia  kapłańskie  w  Rzymie  w  I  wieku  przed Chrystusem, "VOX PATRUM", R.13-15 (1993-1995),  z.24-29,   s.35-47 (druk 1996).

12. Praemia legis w rzymskim ustawodawstwie  de ambitu  I  wieku p.n.e.,  "Res  Historica",  5,  1998  :  "Graecorum  et  Romanorum  memoria", s.101-113.

13. Impietas w religii rzymskiej w okresie schyłku republiki, "Res  Historica", 14, 2002 :  "Graecorum  et  Romanorum  memoria II", s. 103-123.

14. Pietas jako wyznacznik odniesień między rodzicami a dziećmi w republikańskim Rzymie, w: „Dziecko w rodzinie i społeczeństwie”, T.1, pod red. J.Jundziłła i D.Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 86-96.

15. Religia i polityka w zamachach stanu w Rzymie w okresie schyłku republiki, w: Zamach stanu w dawnych społecznościach, pod red. A.Sołtysika, Warszawa 2004, s.51-67.

16. Impietas chrześcijan ?, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijanstwa, T.IV: „Męczennicy w świecie późnego antyku”, Lublin 2004, s.57- 69.

17. Propaganda religijna Publiusza Klodiusza, w: Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH (Rzeszów 12-14 września 2000), pod red. L.Morawieckiego i P.Berdowskiego, Rzeszów 2004, s.217-230.

18. Omnia sunt alia non crimina sed maledicta. Oskarżenia o nieobyczajność w rzymskich procesach karnych I połowy I wieku p.n.e. (na podstawie mów Cycerona), w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego i M. Kuryłowicza, Lublin 2005, s.161-172.

19. Pontifex maximus w religii i państwie rzymskim, „VOX PATRUM”, 24 (2004), t.46-47, s. 19-31. (druk 2006).

20. Loca sacra, sancta et religiosa. Terminologia miejsc świętych w starożytnym Rzymie, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijanstwa, T.V. „Miejsca święte w epoce późnego antyku”, Lublin 2006, s.35-46.

21. Leges per vim contra auspicia latae. Religia, polityka i prawo karne w Rzymie w okresie schyłku republiki, w: Salus rei publice suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu,  pod red.  A. Dębińskiego, H.Kowalskiego i  M. Kuryłowicza, Lublin 2007, s. 103-114.

22. Państwo i religia rzymska wobec „obcych” kultów i rytuałów w okresie republiki, „Antiquitas”, XXIX, 2007, s. 471-485.

23. Ludi Megalenses – obrzędy, widowiska, teatr, w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, pod red. Justyny Olko, Warszawa 2008, s.107-117.

24. Idy Marcowe 44 r. przed Chr. – religia i polityka, w: Idy Marcowe 2050 lat później, pod red L. Mrozewicza, Poznań 2009, s. 67-83.

25. Cyceron, Katylina i wróżby, „Wieki stare i nowe”, Wyd. Uniw. Śląskiego, T.1 (6), 2009, s.24-38.

26. Antyczne i wczesnochrześcijańskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia, w:  O wyższości Świąt Bożego Narodzenia, pod red. A.Kędzierskiej i I.Wawrzyczek, Lublin 2009, s. 23-36.

27. Die Wahlbestechungen im kaiserzeitlichen Rom,”Pomoerium”,”(Bochum), 6, 2007-2008, s. 29-45.

28. Ustawodawstwo Pompejusza w zakresie ochrony porządku publicznego w 52 roku p.n.e., w: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, pod red. K.Amielańczyka, A. Dębińskiego , D.Słapka, Lublin 2010, s.139-150.

29. Spokój czy smutek? Koncepcja starości w pismach Marka Tulliusza Cycerona, VOX PATRUM 31 (2011) t. 56, s. 119- 131  (druk 2012)

30. Lublin ośrodkiem badań nad historią starożytną (1918 – 2010), w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, pod red. L. Mrozewicza i K. Balbuzy, Poznań 2011, s. 47-66.

31. Между миром живых и миром умерших. Культ предков в Риме в период Республики , Sacrum et profanum, vol. V, Sewastopol 2012 , s. 61-67.

32. Vivi et mortui: Worshipping the Dead in the Roman Republic, w: (Non) omnis moriar. Cultural and Litertary Discourses of Death and Immortality, ed. I. Warwrzyczek and A. Kędzierska,  Lublin 2012, s. 25-33.

33. Lavatio – religijne i higieniczne aspekty obrzędu obmywania w starożytnym Rzymie, w: Czystość i brud. Higiena w starożytności, red. W.Korpalska i W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013, s. 225-238.