| dr hab. Dariusz Słapek


Urodziłem się 29.07.1961 r. w Ostrowcu Św. W 1980 roku, jako laureat olimpiady przedmiotowej, rozpocząłem studia w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Ukończyłem je cztery lata później pisząc pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Tadeusza Łoposzki (nagroda w konkursie PAN i MNiSzW w 1986r.). W 1984 r. zostałem zatrudniony w  Zakładzie Historii Starożytnej UMCS i nieprzerwanie pracuje w nim do chwili obecnej.

W początkach pracy zawodowej moje zainteresowania badawcze skupiały się wokół problematyki rzymskich widowisk prywatnych i publicznych. Staże i stypendia naukowe w l. 1986-1992 (Uniwersytet w Mediolanie, UMK w Toruniu, pod opieką Prof. Marii Jaczynowskiej, Uniwersytet w Camerino, pod opieką Prof. Ignazio Buti) pomogły mi w przygotowaniu rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Prof. T. Łoposzki i obronionej w 1994 r. Pracę opublikowano pt. „Gladiatorzy i polityka. Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej” (Wrocław 1995) w serii humanistycznej monografii Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (wyróżniona nagrodą MEN). Poddano w niej analizie złożone funkcje polityczne igrzysk gladiatorskich w ostatnich dekadach republiki, od ich ideologicznych kontekstów po wykorzystanie w ówczesnym systemie wyborczym.

W toku dalszej pracy zawodowej wcześniej zakreślona sfera moich zainteresowań została poszerzona o nowe obszary badawcze: prawne i propagandowe aspekty igrzysk, niewolnictwo i status kobiety rzymskiej, recepcja antyku oraz agonistyka grecka. Praca zwłaszcza nad ostatnim z zagadnień zaowocowała książką „Sport i widowiska w świecie antycznym” (Kraków, W-wa 2010). Stanowi ona próbę syntetycznego ujęcia tytułowych zagadnień w szerokim aspekcie kulturowym, jako form cultural performance (pracę wyróżniono w plebiscycie portalu historia.org.pl). Poza wspomnianymi monografiami jestem autorem w sumie ponad czterdziestu artykułów naukowych, kilku recenzji, kilkudziesięciu haseł encyklopedycznych oraz kilkunastu prac popularnych (w tym jednej książki) poświęconych wspomnianym wyżej obszarom badań. W l. 1985-2010 uczestniczyłem w kilkudziesięciu konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych). Jestem twórcą i opiekunem studenckiego Koła Naukowego Amatorów Antyku UMCS (aktywnego w ruchu rekonstrukcyjnym) oraz pisma „Ad operam!”. Wypromowałem ponad 20 magistrów oraz 9 licencjatów. Jestem członkiem PTH oraz Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Uczestniczy w pracach lubelskich oddziałów PTF i PTN. Współpracuję z Komisją do Oceny Podręczników Szkolnych PAU w Krakowie. Jestem honorowym prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Popularyzacji Antyku „Hellas et Roma”.

I. Podstawowe obszary badawcze:

- rzymskie igrzyska gladiatorskie i widowiska publiczne.

- niewolnictwo rzymskie

- status i pozycja kobiet, prostytucja rzymska

- sport antyczny, grecka agonistyka i agony Hellenów

- recepcja antyku w kulturze europejskiej i polskiej 

- prawne aspekty archeologii

- popularyzacja antykuPublikacje: