| Aktualności


International conference :“Spartacus- History and Tradition”. 18.05.2016 19:13
Dear colleagues,
We would kindly like to inform you that between May and June
2017  the Department of Ancient History at Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin, Poland,
will be organising an international conference
titled “Spartacus- History and Tradition”.
Academic volumes- the result of the previous “Roman Republican” symposia-
which were published by Maria Curie Skłodowska University Press (L.
Cornelius Sulla –history and tradition, Lublin 2013 and Marcus Antonius –
history and tradition, Lublin 2016, ed. I. Łuć, D. Słapek) are a confirmation
of the importance of our enterprise and our readiness to continue the
tradition of researching the period of the Late Roman Republic, the studies
on which have been for many years now conducted at Maria Curie-
Skłodowska University in Lublin.
The choice of the “iconic” man such as Spartacus is fully conscious and is by
no means a simple attempt to refer to Professor Roman Kamienik’s interest
in this historical figure. In fact, academic publications of this Lublin-based
historian are nowadays somewhat forgotten, similarly to Polish
historiography on ancient slavery, slave rebellions and the leader of the most
well-known uprising. It has been nearly 30 years now since the significant
changes in Central and  Eastern Europe have been responsible for
significantly quietening the previous ideological disputes (present in the
historiography and provoked mainly by the assessments of the Roman
slavery, in which Spartacus was always an icon).
The fatigue caused by this heavily politicised discourse (lasting until the end
of the 1980s) may seem to apply mainly to the scholars from the elder
generation. The younger academics were not in any way caught up in this
unequivocal “phenomenon”, at that time coming from both sides of the
Berlin Wall; many elder academics of the now “free world” may therefore
want to express their views which were at that time supressed. We do not
want, however, to limit the session on Spartacus to the studies on modern
historiography on this historical figure. We believe it is the right time- in the
atmosphere thoroughly different from the one of the very first fascination
with the freedom of speech, which motivated many of us to present too hasty
opinions-  to once again approach the subject of the Roman slavery (and its
sublimation in the form of gladiatorial fights), slave revolts and, at times,
unusual reactions to them of the Roman state and society.
Three decades of a rather distinctive silence of history on these problems
give particularly rich research opportunities, which should not, however,
focus only on the popularity of Spartacus in tradition and myth. While in the
recent years there have been several works published about Spartacus,
valuable assessments of purely historical nature have been very few. It can
be even suggested that nowadays Spartacus is somewhat threatened by the
fate of remaining an eternal and universal icon of popular culture. This also
results largely from the nature of historical accounts referring to Spartacus,
which were limited in number, often rhetorical and of various provenance,
but always written from the Roman perspective only. The scale of difficulties
in studying this topic is consequently determined by the said problems. It is
also a serious challenge, but  not only for the scholars of the Late Roman
Republic- the echoes of Spartacus’ rebellion were heard for a long time in the
tradition of the Empire and then Byzantium. Undoubtedly, these initially
suggested and necessarily proposed research problems will trigger extremely important questions concerning non-standard research methods and, perhaps, equally original methodology. It is possibly too early to declare any interdisciplinary nature of the conference, but it appears that the topic itself guarantees the diversity in approaches, opinions and analyses.
We would therefore kindly like to invite historians (of all specialisations),
archaeologists, classicists, experts in cultural studies, literature and art to
join our conference in Lublin in late spring of  2017. Depending on the
number and nature of abstracts we will decide on all the necessary details
regarding the logistics of sessions/panels. Expressing your interest in this
very first information about our conference “Spartacus  –  history and
tradition” will further our preparations for welcoming you in always friendly
city of Lublin and at Maria Curie-Skłodowska University.
The abstracts can be sent to the
organisers: 
•  slapekdariusz@gmail.com
•  iluc@poczta.onet.pl 


Konferencja "Spartakus. Historia i tradycja"18.05.2016 19:05


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że na przełomie maja i czerwca 2017 roku Zakład Historii Starożytnej UMCS w Lublinie pragnie zorganizować międzynarodową konferencję naukową na temat „Spartacus – history ant tradition”.   

Publikacje stanowiące efekt poprzednich „republikańskich” sympozjonów wydawanych w UMCS (L. Cornelius Sulla –history and tradition, Lublin 2013 oraz Marcus Antonius – history and tradition, Lublin 2016, red. I. Łuć, D. Słapek) przekonywać mogą zarówno do powagi tego przedsięwzięcia, jak i chęci roztropnej kontynuacji tradycji badań nad schyłkiem Republiki Rzymskiej od lat prowadzonych w lubelskim ośrodku naukowym.

Wybór ikony kolejnej konferencji jest w pełni świadomy i bynajmniej nie stanowi wyłącznie próby nawiązania do zainteresowania tą postacią ze strony Profesora Romana Kamienika. Istotnie, publikacje  tego lubelskiego starożytnika są już dzisiaj nieco zapomniane, choć dokładnie to samo powiedzieć można nie tylko o polskiej historiografii poświęconej kwestii niewolnictwa, niewolniczych insurekcji i przywódcy najbardziej spośród nich znanego powstania. Minęło już bez mała 30 lat od chwili, w której znaczące przemiany w Europie środkowej i wschodniej, sprawiły, że obecny w historiografii ideologiczny spór prowokowany kwestią ocen głównie rzymskiego niewolnictwa (i  jego ikony, Spartakusa), znacząco ucichł zrazu sam wywołując refleksję historyków dziejopisarstwa.

Zmęczenie natężeniem mocno upolitycznionego dyskursu trwającego aż do końca lat 80. XX wieku, może, jak się wydaje, dotyczyć badaczy średniego i starszego pokolenia. Młodsi nie są w żaden sposób uwikłani w „fenomen dwugłosu” dochodzącego onegdaj z obu stron muru berlińskiego, a i wielu nestorów pragnie zapewne w wolnym świecie dać wyraz tłumionym wówczas poglądom. Nie chodzi o to, aby Spartakusa i wywoływane przez niego w niemal naturalny sposób problemy ograniczyć jedynie do studiów na dziejami historiografii… Nadeszła chyba właściwa pora, żeby, bez jakichkolwiek już obciążeń i uprzedzeń, w atmosferze zupełnie innej niż ta z pierwszego okresu zachwytu wolnością słowa pochodząca, która motywować mogła do ferowania nazbyt pochopnych opinii, spojrzeć ponownie na kwestię rzymskiego niewolnictwa (jego sublimacji w postaci walk gladiatorskich), licznych powstań niewolniczych i dziwnych niekiedy reakcji nań ze strony państwa i społeczeństwa rzymskiego.

Trzy dekady dość specyficznego milczenia nauki historycznej wokół tych kwestii kreują szczególne możliwości badawcze, które nie powinny jednak koncentrować się wyłącznie wokół żywotności postaci Spartakusa w tradycji i micie. O ile bowiem w ostatnich latach pojawiło się sporo publikacji na ten właśnie temat, to wartościowe syntezy natury czysto historycznej liczyć wypada zapewne na palcach jednej ręki. Zaryzykować wręcz można opinię, że Spartakusowi grozi poniekąd los wiecznej, uniwersalnej ikony kultury popularnej. W ogromnym stopniu wynika to z natury traktujących o Spartakusie źródeł historycznych, przekazów nielicznych, retorycznych, różnej proweniencji, ale zawsze pisanych wyłącznie z rzymskiej perspektywy. Determinuje to skalę trudności badań na nimi prowadzonych. Stanowi też poważne wyzwanie nie tylko dla badaczy republiki rzymskiej, bo echo powstania słyszalne było długo w tradycji cesarstwa i Bizancjum. Nie ulega również wątpliwości, iż wstępnie proponowane, sygnalizowane siłą rzeczy problemy badawcze wywołują niesłychanie istotne kwestie niestandardowej metody i –być może– równie oryginalnej metodologii… Oczywiście, zbyt wcześnie deklarować interdyscyplinarność konferencji, ale już chyba sam przedmiot zainteresowania gwarantuje niemal różnorodność podejść, spojrzenia, perspektywy ocen et cetera.

Wszystkich chętnych, historyków (różnych epok), archeologów, filologów klasycznych, badaczy dziejów kultury, literatury i sztuki, skłonnych do podjęcia tego wyzwania zapraszamy do zawsze gościnnego Lublina późną wiosną 2017 roku! W zależności od liczby zgłoszeń i charakteru propozycji referatów zdecydujemy o wszystkich kwestiach natury techniczno-logistycznej. Państwa reakcje na pierwszy z okólników w sprawie konferencji „Spartacus – history and tradition” wpłyną na treści kolejnej informacji publikowanej na łamach Classica, mediaevalia et cetera.

Zgłoszenia już teraz przyjmujemy drogą milową na adres:

slapekdariusz@gmail.com

iluc@poczta.onet.pl


Marcus Antonius18.05.2016 18:58
Marcus Antonius


Table of Contents
List of Abbreviations, Names of Journals and Book Series
............................ 7
Introduction..................................................................... 13
 
War and Politics. The Interchangeability of Roles

Norbert Rogosz
Ma
rcus Antonius as the Tribune of the Plebs (49 year BC) ..................... 19

Ireneusz Łuć
Marcus Antonius as a Commander and Comrade in Arms ............35

Michał Norbert Faszcza
The Problem of Mark Antony’s speculatores .......................... 59

Between Religion and Ideology. Memory Creation?

Henryk Kowalski
Mark Antony – vir impius? ................................................................... 73

Katarzyna Balbuza
Das Feiern der Besiegung Armeniens durch Marcus Antonius
in Alexandria: ein Triumph, eine dionysische Pompe oder eine
Feierlichkeit sui generis? .............................................89

Agata A. Kluczek
Marcus Antonius in the Space of “Oblivion” or About the
Representation of the Temple on the denarius RRC 496/1 ..................... 101

Sławomir Jędraszek
Roman Ideology Reflected in Egyptian Terracottas. Chosen Aspects  115

Family and Surroundings. From Solemnity to Eccentricity…

Tomasz Ładoń
Mark Antony’s Forefathers. Comments on the Role of the gens
Antonia in the Final Period of the Roman Republic .............................. 131

Hanna Appel
Fulvia and Antony ................................................................147

Dariusz Słapek

Lucius Antonius – gladiator Asiaticus. Gladiatorial Episode Seen
Through the Eyes of M. Tullius Cicero ......................................165

Agnieszka Dziuba
“The Effeminate Spartacus”. The Rhetoric Description
of Marc Antony in Cicero’s Philippics .................................................. 185

After Actium. Memory in the Hands of Strangers

Oleh Petrechko
Mark Antony’s damnatio memoriae and the
Foundation of the Principate ....................................................199

Paweł Madejski
Marcus Tullius Cicero, the Avenger of His Father ................................ 215

Krzysztof Królczyk
„Tiberius Julius Sauromates (II.), Freund der Römer
und des Kaisers”. Ein Nachkomme von Marcus Antonius
auf dem bosporanischen Thron ...............................................225

Krzysztof Antczak
The Portrayal of Marc Antony in Rome
and the Testimony of Plutarch from Chaeronea ................................... 243

Bibliography
...................... 257


Marcus Antonius

Armia, systemy obronne21.01.2016 19:15
Armia, systemy obronneNakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka: "Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim".
Armia, systemy obronne

Roman Discus Lamps14.01.2016 18:29
Szanowni Państwo!
Prezentujemy relację fotograficzną ze spotkania promocyjnego książki "Roman Discus Lamps. Studies in the Significance and Meaning of Gladiatorial Images" (Poznań-Gniezno 2015). Autorką książki jest Pani Anna Miączewska, doktorantka w Zakładzie Historii Starożytnej UMCS. W organizacji spotkania Zakład Historii Starożytnej UMCS wspierało Studenckie Koło Amatorów Antyku.
Autorem mistrzowskiej relacji foto jest natomiast dr Piotr Witek, któremu organizatorzy serdecznie dziękują!!!
Fotorelacja jest dostępna pod linkiem: https://dysk.onet.pl/link/EL9G5#. Dariusz Słapek

Spotkanie z mgr Anną Miączewską11.01.2016 15:15
Spotkanie z mgr Anną MiączewskąSpotkanie z mgr Anną Miączewską, autorką książki o przedstawieniach gladiatorów na rzymskich lampkach oliwnych


Przemoc w świecie starożytnym12.12.2015 09:53
Informujemy, że jest dostępny film z konferencji o przemocy autorstwa Piotra Witka.
Linki: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15192b0609c9b817?projector=1
 
https://youtu.be/Wlk24cYY70E

Konfererncja Przemoc03.10.2015 20:27
Konfererncja Przemoc

Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r. Program c.d.

Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r. Program konferencji

1 2 3 4 5 »